Normativa Colonias 2020 (en castellano)


NORMATIVA COLÒNIES 2020

1. Informació General

2. Ús de telèfons i dispositius mòbils

3. Preus

4. Ajuts econòmics

5. Transport

6. Assegurances

7. Condicions d'inscripció

8. Terminis

9.  Admissió

10. Documentació per a viatjar a l'estranger

11. Cancel·lació

12. Modificació i anul·lació de les colònies

13. Pèrdua d'objectes

14.   Normes de comportament i expulsions


1.    Informació General

La pàgina web de Fundació Montblanc així com els fullets de promoció Estiu 2020 són els documents informatius de les colònies 2020.

En aquests suports s’inclou informació sobre les colònies, duració, calendari, així com les característiques de l’allotjament, activitats i preus. La informació continguda en aquests suports és vinculant per Fundació Montblanc.

El fet de participar en unes colònies implica el coneixement i l’acceptació per part dels pares de les condicions generals que s’exposen a continuació, així com de l’horari, l’assistència a les activitats i qualsevol altra norma relativa a la disciplina i al desenvolupament de les colònies.

Quan el pare, mare o tutor omplen les dades d’inscripció a la web, està acceptant també la present Normativa de Colònies 2020.

2.    Ús de telèfons i dispositius mòbils

Pel tal de garantir el bon funcionament de les colònies, NO està permès l'ús de telèfons mòbils, càmeres o qualsevol dispositiu fotogràfic o de gravació de vídeo.

Durant l’estada, l’equip de monitors es reserva el dret de custodiar els mòbils dels participants. Els monitors disposen de telèfons per a qualsevol emergència o per posar-se en contacte amb els pares dels nens en cas que fos necessari.

3.    Preus

Els preus de les colònies estan indicats a la pàgina web. Les assistents a les colònies que figurin com a sòcies d’alguna de les associacions amb les quals Fundació Montblanc per a la Promoció de la Dona ha signat un conveni de col·laboració, tenen un descompte en el preu. Els noms d’aquestes associacions està  disponible a la pàgina web en el moment de realitzar la inscripció.

El preu de les colònies inclou:

 1. Transport d’autocar d’anada i tornada des de Barcelona a la casa de colònies. Excepcions: Lituània
 2. Allotjament amb pensió completa (esmorzar, dinar, berenar i sopar)
 3. Activitats amb monitors
 4. Vehicle de suport en cas d’urgència, a disposició 24 hores
 5.  Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

El preu de les colònies no inclou els servei mèdics privats en cas de malaltia, ni els medicaments.

En cas de no assistir la totalitat dels dies a la Colònia, no es farà cap descompte sobre el preu de la colònia.

 

4.    Ajuts econòmics:

a)  Descompte de 20€: per inscripció finalitzada abans del 20 d’abril (pujar la Fitxa d'Inscripció signada al seu registre i fer el pagament total de la colònia)
b) Descompte per assistència de germanes*:
· Descompte de 40€/família (2 germanes inscrites)
· Descompte de 60€/família (3 germanes inscrites)
*Descomptes no aplicables en el cas dels Ajudants de Monitor
c)  A més a més, els descomptes són acumulatius.
 

5.    Transport

 La  Fundació posarà autocars a disposició dels participants, que sortiran des de Barcelona i no esperaran més de 15 minuts respecte a l’hora prevista de sortida. En cas de no utilitzar aquest servei, no es farà cap descompte sobre el preu. Eventualment, la Fundació pot posar a disposició autocars des d’altres punts de sortida; si es produeix aquest fet, s’anunciarà oportunament.

6.    Assegurances

En compliment de la legislació vigent, Fundació Montblanc contracta una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a les colònies. Un exemplar d’aquestes pòlisses està a la disposició del qui ho sol·liciti.

7.    Condicions d'inscripció

La inscripció, la reserva i el pagament es podran fer des de la pàgina web de Fundació Montblanc, a l’apartat de Projectes locals/colònies. Els passos a seguir són:

 1. Inscripció: L’1 de febrer de 2020 s’obren les inscripcions a l’apartat de colònies de la pàgina web. La data límit per a les inscripcions és l’1 de juny de 2020.
 2. Entrevista: el club contactarà amb els pares per realitzar una entrevista i es rebrà un correu electrònic confirmant l'assignació de plaça.
 3. Reserva: per reservar la plaça, cal emplenar el formulari d’inscripció, fer un acompte de 100 euros, a través de la pàgina web de la fundació i pujar la Fitxa d'Inscripció signada en el propi registre. En cas de que no pugui fer-ho, pot enviar-ho a la fundació a través dels següents mitjans:
  · Fax: 93 405 31 65
 4. La plaça no quedarà reservada fins a la recepció de la documentació requerida i del pagament de la reserva, abans de l’1 de juny de 2020
 5. Pagament final: el pagament final es realitza a través de la pàgina web de Fundació Montblanc (a la pestanya “Inscrits”), abans del 20 de juny de 2020
 6. Inscripció finalitzada: un cop realitzat correctament tot el procés, rebran un últim e-mail confirmant que ha finalitzat el procés d’inscripció.

El nombre de places és limitat. El grup de participants a les colònies quedarà tancat en el moment que aquest nombre es completi, independentment de la data. Un cop cobertes totes les places, s'obrirà una llista d'espera.

8.    Terminis

La inscripció, la reserva i el pagament final es poden realitzar a través de la pàgina web a partir de l’1 de febrer de 2020. A continuació s’indica la data límit per realitzar cadascun dels esmentats processos. 

IMPORTANT: En cas de finalitzar la inscripció (Fitxa d'Inscripció signada en el seu registre i pagament total) després de la data límit -20 de juny-, hi haurà un recàrrec de 20 € sobre el preu de la colònia (el preu es modificarà automàticament en la seva inscripció a partir del 21 de juny de 2020 a les 0h).

9.    Admissió

Per poder anar a les colònies, els participants han d’haver entregat la documentació signada i realitzar el pagament en els terminis establerts en l’apartat anterior (8).

La inexactitud, l’ocultació o la falta de dades i circumstàncies personals del participant que no hagin estat manifestades al realitzar la inscripció, podrà ser motiu d’anul·lació de la matrícula per part de Fundació Montblanc.

La Fundació Montblanc es reserva el dret d’admissió.

10.    Documentació per a viatjar a l'estranger

Tots els participants hauran de tenir en regla la seva documentació personal. Per a les colònies de Portugal i Lituània, si les autoritats competents deneguen l’entrada o la sortida del país per causes imputables als participants (manca de la documentació necessària, documentació defectuosa, etc.), Fundació Montblanc declina qualsevol tipus de responsabilitat, sent per compte del participant o dels seus pares/tutor legals, qualsevol despesa que s’origini per aquesta causa i entenent-se per tant, les mateixes condicions establertes en els supòsits de cancel·lació del punt 11 d’aquest document.

11.    Cancel·lació

Si un participant vol cancel·lar la seva inscripció, haurà de comunicar-ho per e-mail a la Fundació Montblanc: colonies@fundaciomontblanc.org

En cas d’anul·lació,  no es retornaran les quantitats rebudes a compte de la reserva.

En cas d’anul·lació quan s’hagi pagat la totalitat del import, el participant tindrà dret a la devolució de les quantitats abonades (excepte els 100 euros d’acompte) si el motiu d’anul·lació és per causa de força major, entenent com a tal:

 • Malaltia greu (aquella que implica la invalidesa crònica o severa del participant i l’incapacita per la seva vida quotidiana), accident corporal greu o hospitalització del participant.
 • Mort dels pares, tutors legals o germans/es del participant.

En aquests supòsits s’aportaran els documents que justifiquin de manera suficient la causa d’anul·lació.

Si l'anul·lació es produeix per a altres causes que no consten en aquest apartat, no es retornarà cap import.

12.    Modificació i anul·lació de les colònies

Fundació Montblanc es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb les colònies i el nombre de places en els supòsits que:

 • No s'arribi al mínim de participants.
 • Per causa de força major, entenent com a tals aquelles circumstàncies alienes, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s'hagin pogut evitar malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
 • Per alteració per part dels proveïdors dels serveis, que impedeixin la correcta prestació del què s'ha contractat en les condicions òptimes per part de la Fundació Montblanc.

En aquests supòsits es retornarà el 100% de l’import abonat.

13.    Pèrdua d'objectes

Fundació Montblanc no es fa responsable dels objectes que els participants puguin perdre durant les colònies. La fundació recomana no portar roba nova de marca, així com objectes de valor: rellotges, càmeres digitals, MP3, mòbils, diners, etc.

14.    Normes de comportament i expulsions

Els participants es comprometen a respectar els horaris, a assistir a les activitats, a complir les normes de conducta i convivència amb els professors, monitors i companys, així com les  normes de caràcter general, prohibicions de consum de tabac, alcohol, etc.

En el supòsit d’incompliment greu per part del participant de les normes o de reiteració de mal comportament, el participant podrà ser expulsat de la colònia. En tal cas, el participant o el representant legal haurà d’assumir les despeses de transport i les indemnitzacions pels danys i perjudicis a tercers que hagués pogut ocasionar. En cap cas es retornarà l’import de les colònies per motiu d’expulsió.

© 2012 · FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA
Carrer de Sants, 14-16, ppal. · 08014 BARCELONA · Tel. 933 633 825.


Desenvolupat per INSCRIPCION.ONLINE

Revisar consentiments a cookies