Condicions d'inscripció (en castellano)


CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ 2022

1. Informació General

2. Procès d'inscripció

3. Admissió

4. Context de Pandèmia Covid-19*Actualitzat

5. Terminis 

6. Preus

7. Cancel.lació

8.  Modificació i anul.lació de l'activitat

9. Reclamacions

10. Assegurances

11. Transport

12. Documentació per viatjar a l'estranger

13. Normas de comportament i expulsions 


1.    Informació General

La pàgina web de Fundació Montblanc (https://www.fundaciomontblanc.org/) així com els fullets digitals de promoció són els documents informatius de les colònies 2022. En aquests suports s'inclou informació sobre les colònies , durada, calendari, així com les característiques de l'allotjament, activitats i preus. La informació continguda en aquests suports és vinculant per a Fundació Montblanc. El fet de participar en unes colònies implica el coneixement i l'acceptació per part dels pares de les condicions generals que s'exposen a continuació, així com de l'horari, l'assistència a les activitats i qualsevol altra norma relativa a la disciplina i al desenvolupament de les colònies. Quan el pare o la mare signa la Fitxa d'Autorització, està acceptant també les presents Condicions Generals.

2.    Procès d'inscripció

La inscripció, la reserva i el pagament es podran fer des de la pàgina web de Fundació Montblanc, a l'apartat de Projectes locals/colònies

Els passos a seguir són:

A.   Inscripció: A partir del 7  de març del 2022 es pot entrar a la pàgina web i inscriure's a totes les colònies. La data límit per a les inscripcions és el 20 de maig de 2022

B.   Entrevista: Un cop rebuda la seva fitxa d'inscripció,  l'associació contactarà amb els pares per realitzar una entrevista. És l'associació qui accepta o no la inscripció a la colònia.

C.   Reserva: per reservar la plaça cal omplir el formulari d'inscripció, realitzar el pagament de reserva de 100 euros a través de la pàgina web de la fundació, pujar la targeta sanitària i la Declaració responsable per a les famílies signada. En cas que no pugui  pujar la documentació, pot enviar-la a la fundació per correu electrònic: colonies@fundaciomontblanc.org

La plaça no quedarà reservada fins que:

·         Hagi pagat l'import de la reserva.

·         Hagi acceptat i signat les condicions d'inscripció.

·         Hagi acceptat les normatives de les colònies.

·         Hagi rebut un email de confirmació i acceptació de la reserva per part de Fundació Montblanc.

D.   Pagament final: El pagament final es realitzarà a través de la pàgina web de Fundació Montblanc (a la pestanya "Inscrits"), abans del 5 de juny de 2022  o bé realitzant una transferència bancària al nostre número de compte.

E.   Inscripció finalitzada: Una vegada realitzat correctament tot el procés, rebran un últim e-mail confirmant que ha finalitzat el procés d'inscripció.

El nombre de places és limitat. El grup de participants a les colònies quedarà tancat en el moment que aquest nombre es completi, independentment de la data que sigui. Un cop cobertes totes les places, s'obrirà una llista d'espera.

3.    Admissió

Per poder anar a les colònies, els participants han de:

·         Haver acceptat les presents condicions d'inscripció i les normatives de les colònies.

·         Haver lliurat la documentació sol·licitada com la targeta sanitària i qualsevol document que les autoritats sanitàries considerin necessari.

·         Haver realitzat el pagament en els terminis establerts. En cas de no haver realitzat els imports pendents, entenem que s'ha renunciat a participar a les colònies. En aquest cas regiran les condicions de cancel·lació vigents.

La inexactitud, l'ocultació o la manca de dades i circumstàncies personals que no hagin estat manifestades en realitzar la inscripció a la fitxa d'inscripció, podrà ser motiu d'anul·lació de la matrícula per part de Fundació Montblanc.

 4.    Context de Pandèmia Covid-19 *ACTUALITZAT*

Durant les nostres colònies, apliquem la normativa vigent de la comunitat autònoma on es desenvolupa la colònia. Les mesures preventives generals, les tenim publicades a la nostra pàgina web.

Fundació Montblanc es reserva el dret de modificar la documentació que demana fins a l'inici de les colònies.

 

5.    Terminis

La inscripció, la reserva i el pagament final es poden realitzar a través de la web

Fundació Montblanc envia a tall de recordatori un email a les famílies perquè tinguin present els terminis, però són les famílies les responsables de tenir en compte aquests terminis que els tenen publicats al web de la Fundació, fullet digital i aquest document.

A continuació, s'indica la data límit per realitzar cadascun dels esmentats processos.

6-    Preus

Els preus de les colònies estan indicats a la pàgina web. Les assistents que figuren com a sòcies d'alguna de les associacions amb les quals Fundació Montblanc ha signat un conveni de col·laboració, tenen un descompte en el preu.

El nom d'aquestes associacions està disponible en la pàgina web en el moment de realitzar la inscripció.

El preu de les colònies inclou:

1) Transport en autocar d'anada i tornada, des de Barcelona a la casa de colònies (excepte casos específics).

2) Allotjament amb pensió complerta (esmorzar, dinar, berenar i sopar) .

3) Activitats amb monitors.

4) Activitats contractades extres.

4) Vehicle de suport en cas d'urgència, a disposició 24 hores.

5) Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

El preu no inclou els serveis mèdics privats en cas de malaltia ni els medicaments, tampoc  el  test d'antígens o PCR que es requereixi per participar en cas de ser requisit indispensable imposat per les autoritats sanitàries.

 

7.    Cancel.lació

Si un participant vol cancel·lar la seva inscripció, haurà de comunicar-ho per e-mail a la Fundació Montblanc:

E-mail: colonies@fundaciomontblanc.org

 En cas d' anul·lació  dins dels 14 dies naturals des de  la data de la seva inscripció , es retornarà la quantitat abonada excepte 30 euros en concepte de despeses de gestió.

Quan s'hagi pagat l'import total de la colònia i sempre que les causes d'anul·lació siguin:

• Malaltia sobrevinguda (física o psicològica) que fan preveure que no estarà en condicions a l'hora d'iniciar-se la colònia. S' haurà de presentar la documentació oficial acreditada.

• Programació d'operació quirúrgica o prova mèdica. Caldrà presentar documentació oficial acreditada.

• Mort dels pares, tutors legals o germans/es del participant. En aquests supòsits s'aportaran els documents que justifiquin de manera suficient la causa d'anul·lació.

 Es procedirà a retornar l'import total, excepte els 100 euros de reserva.

 Si l'anul·lació es produeix per a altres causes que no consten en aquest apartat no es retornarà cap import.

Fundació Montblanc tindrà fins a 3 mesos des de la data d'anul·lació de la inscripció per retornar l'import que correspongui.

 

CANCEL·LACIÓ PER COVID:

• Si l’activitat no es pot dur a terme per prohibició de les autoritats corresponents, es retornarà el 100% de l'import abonat.

• En cas d'impossibilitat o impediment per part del participant, és a dir per haver-se contagiat o ser contacte estret (sense pauta completa de vacunació) i havent de guardar quarantena obligatòria, haurà d'acreditar-ho.

En aquests supòsits es retornarà:

1. El 100% de l’import abonat , si cancel.la  amb més de 7 dies d'antelació respecte a l'inici de la colònia.

2. El 80% l’import abonat, si cancel.la  amb menys de 7 dies d'antelació  respecte a l'inici de la colònia.

En aquests casos, abans de procedir a la devolució, s'oferirà a les famílies la possibilitat de reservar els imports per finançar la participació en una futura colònia o activitat que hi vulgui participar.

Si durant el desenvolupament de la colònia sorgís un positiu per Covid-19 i hagués d'abandonar per ordre de les autoritats de la salut o confinar el seu grup,  estudiaríem la possibilitat de devolució d'algun import pels dies no gaudits. Però això dependrà de la casa de colònies si ens aplica algun descompte.

No assegurem aquesta devolució.

Han de tenir en compte que el conjunt de serveis estan inclòs en el preu de les colònies i és un preu únic i indivisible que oferim i no podem separar-los i descomptar per separat.

En cas d'abandonament de la colònia per voluntat pròpia no procedirà cap reemborsament.

8.    Modificació i anul.lació de l'activitat 

Fundació Montblanc es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb les colònies i el nombre de places en els supòsits que:

  • No s'arribi al mínim de participants.
  • Causa de força major, entenent com a tals aquelles circumstàncies alienes, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s'hagin pogut evitar malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
  • Per alteració per part dels proveïdors dels serveis, que impedeixin la correcta prestació del que s'ha contractat en condicions òptimes per part de la Fundació Montblanc.

En aquests supòsits es retornarà el 100% de l'import abonat.

9.    Reclamacions

Les diferències o reclamacions que poguessin sorgir durant el desenvolupament de l’activitat han de ser posades en coneixement de Fundació Montblanc, per tal d'oferir una solució satisfactòria, enviant un email a  colonies@fundaciomontblanc.org. En el supòsit que la solució proposada no fos satisfactòria per a la família, llavors disposa de 30 dies naturals per presentar una reclamació per escrit a Fundació Montblanc o bé a través  d'aquest email  fundacio@fundaciomontblanc.org. Fundació Montblanc en rebre la reclamació pertinent té 30 dies naturals per respondre a la reclamació plantejada.

Si la solució proposada tampoc fos satisfactòria per a la família, pot entaular les accions pertinents.

10.    Assegurances

En compliment de la legislació vigent, Fundació Montblanc contracta una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil per a les colònies. Un exemplar d' aquestes pòlisses està a disposició de qui ho demani.

11.    Transport

La Fundació posarà autocars a disposició dels participants que sortiran des de Barcelona i no esperaran més de 15 minuts respecte a l'hora prevista de sortida. En cas de no utilitzar aquest servei, no es farà cap descompte sobre el preu. Eventualment, la Fundació pot posar a disposició autocars des d'altres punts de sortida; si es produeix aquest fet, s'anunciarà oportunament.

12.    Documentació per viatjar a l'estranger

Tots els participants hauran de tenir en regla la seva documentació personal.

Per a les colònies de l'estranger, si les autoritats competents deneguen l'entrada o la sortida del país per causes imputables als participants (manca de la documentació necessària, documentació defectuosa, etc.) Fundació Montblanc declina qualsevol tipus de responsabilitat essent per compte del participant o dels seus pares/tutor legal, qualsevol despesa que s'origini per aquesta causa i entenent-se, per tant, les mateixes condicions establertes en els supòsits de cancel·lació d'aquest document.

13.    Normes de comportament i expulsions

Els participants es comprometen a respectar els horaris, a assistir a les activitats, a complir les normes de conducta i convivència amb els professors, monitors i companys.

En el supòsit d’incompliment greu per part del participant de les normes o de reiteració de mal comportament, el participant podrà ser expulsat de la colònia. En tal cas, el participant o el representant legal haurà d’assumir les despeses de transport i les indemnitzacions pels danys i perjudicis a tercers que hagués pogut ocasionar. En cap cas es retornarà l’import de les colònies per motiu d’expulsió.

 

 

 

 

 

© 2012 · FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA
Carrer de Sants, 14-16, ppal. · 08014 BARCELONA · Tel. 933 633 825.


Desenvolupat per INSCRIPCION.ONLINE

Revisar consentiments a cookies