Condicions d'inscripció colònies d'estiu (en castellano)


CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ COLONIES D'ESTIU 2024

1. Informació General

2. Procès d'inscripció

3. Admissió

4. Terminis 

5. Preus

6. Cancel.lació

7.  Modificació i anul.lació de l'activitat

8. Reclamacions

9. Assegurances

10. Transport

11. Documentació per viatjar a l'estranger

12. Normas de comportament i expulsions 


1.    Informació General

La pàgina web de la Fundació Montblanc (http://www.fundaciomontblanc.org) així com els fullets digitals de promoció són els documents informatius de les colònies 2024. En aquests suports s'inclou informació sobre les colònies, durada, calendari, així com les característiques de l'allotjament, activitats i preus.

La informació continguda en aquests suports és vinculant per a la Fundació Montblanc. El fet de participar en unes colònies implica el coneixement i l'acceptació per part dels pares de les condicions generals que s'exposen a continuació, així com de l'horari, l'assistència a les activitats i qualsevol altra norma relativa a la disciplina i al desenvolupament de les colònies. Quan el pare, la mare o tutor legal signa la Fitxa d'inscripció, està acceptant també les presents Condicions d’Inscripció.

2.    Procès d'inscripció

La inscripció, la reserva i el pagament es poden fer des de la pàgina web de la Fundació Montblanc, a l'apartat de Projectes locals.

Els passos a seguir són:

A.    Inscripció: A partir del 4 de març fins al 17 de maig del 2024.

B.    Entrevista: Un cop rebuda la fitxa d'inscripció, l'associació contactarà amb els pares per realitzar una entrevista. És l'associació qui accepta o no la inscripció a la colònia.

C.    Reserva: per reservar la plaça cal omplir el formulari d'inscripció, efectuar el pagament de reserva de 100 euros a través de la pàgina web de la fundació i pujar la Targeta Sanitària. Si trobeu alguna dificultat per pujar la documentació, pot enviar-la a la fundació per correu electrònic: colonies@fundaciomontblanc.org

La plaça no quedarà reservada fins que:

●      S’hagi pagat l'import de la reserva.

●      S’hagi rebut un e-mail de confirmació i acceptació de la reserva per part de la fundació.

D.    Pagament final: el pagament final s’efectuarà a través de la pàgina web de la Fundació Montblanc (a la pestanya "Gestionar la meva inscripció"), abans del 14 de juny del 2024.

E.    Inscripció finalitzada: Una vegada realitzat correctament tot el procés, rebreu un últim e-mail confirmant que ha finalitzat el procés d'inscripció.

El nombre de places és limitat. El grup de participants en les colònies quedarà tancat en el moment que aquest nombre es completi, independentment de la data que sigui. Un cop cobertes totes les places, s'obrirà una llista d'espera.

3.    Admissió

Per poder anar a l’activitat, els participants han de:

●       Haver acceptat les presents condicions d'inscripció i la Normativa de les Colònies.

●      Haver lliurat la documentació sol·licitada com la Targeta Sanitària, declaració responsable de no vacunació (si la seva filla no estigués vacunada) i qualsevol altre document que es necessiti.

●      Haver efectuat el pagament en els terminis establerts. En cas de no haver realitzat els imports pendents, entenem que s'ha renunciat a participar en les colònies. En aquest cas regiran les condicions de cancel·lació vigents.

La inexactitud, l'ocultació o la manca de dades i circumstàncies personals que no hagin estat manifestades en realitzar la inscripció a la fitxa d'inscripció, podrà ser motiu d'anul·lació de la matrícula per part de la Fundació Montblanc.

4.    Terminis

La inscripció, la reserva i el pagament final es poden efectuar a través de la web.

La Fundació Montblanc envia un e-mail recordatori a les famílies perquè tinguin presents els terminis, però són aquestes les responsables de respectar-los. Els terminis es troben publicats al web de la fundació, al fullet digital i en aquest document.

 A continuació, s'indica la data límit per dur a terme cadascun dels processos:

5-    Preus

Els preus d’aquesta activitat estan indicats a la pàgina web. Les assistents que figuren com a sòcies d'alguna de les associacions amb les quals la Fundació Montblanc ha signat un conveni de col·laboració, tenen un descompte en el preu.

El nom d'aquestes associacions està disponible en la pàgina web en el moment de realitzar la inscripció.

El preu inclou:

1)    Transport en autocar d'anada i tornada, des de Barcelona.

2)    Allotjament amb pensió complerta (esmorzar, dinar, berenar i sopar).

3)    Activitats amb monitors.

4)    Activitats contractades extres.

5)    Vehicle de suport en cas d'urgència, a disposició 24 hores.

6)    Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

El preu no inclou els serveis mèdics privats en cas de malaltia ni els medicaments.

6.    Cancel.lació

Si un participant vol cancel·lar la seva inscripció, haurà de comunicar-ho per e-mail a la Fundació Montblanc:

E-mail: colonies@fundaciomontblanc.org

En cas d'anul·lació dins dels 14 dies naturals des de la data de la seva inscripció, es retornarà l'import complet (Art. 71 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris).

Un cop transcorreguts els 14 dies naturals, no es retornarà la quantitat de 100 euros abonada per a la reserva.

Quan s'hagi pagat l'import total de l’activitat i sempre que les causes d'anul·lació siguin:

●      Malaltia sobrevinguda (física o psicològica) que fan preveure que no estarà en condicions a l'hora d'iniciar-se la colònia. S'haurà de presentar la documentació oficial acreditada.

●      Programació d'una operació quirúrgica o prova mèdica. Caldrà presentar documentació oficial acreditada.

●      Mort dels pares, tutors legals o germans/es del participant. En aquests supòsits s'aportaran els documents que justifiquin de manera suficient la causa d'anul·lació.

Es procedirà a retornar l'import total, excepte els 30 euros de despeses de gestió.

 Si l'anul·lació es produeix per altres causes que no consten en aquest apartat no es retornarà cap import.

 Si durant la colònia i per causa de malaltia, hagués d'abandonar-la, es retornarà l'import total, excepte els 100 euros de reserva, sempre que no hagi superat el 50% de la colònia.

En cas d’abandonament de l’activitat per voluntat pròpia no procedirà cap reemborsament.

La Fundació Montblanc tindrà fins a 3 mesos des de la data d'anul·lació de la inscripció per retornar l'import que correspongui.

Cal tenir en compte que el conjunt de serveis estan inclosos en el preu de l'activitat, oferim un preu únic i indivisible.

7.    Modificació i anul.lació de l'activitat 

La Fundació Montblanc es reserva el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat i el nombre de places en els supòsits que:

●      No s'arribi al mínim de participants.

●      Causa de força major, entenent com a tals aquelles circumstàncies alienes, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s'hagin pogut evitar malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

●      Per alteració per part dels proveïdors dels serveis, que impedeixin la correcta prestació del que s'ha contractat en condicions òptimes per part de la Fundació Montblanc.

En aquests supòsits es retornarà el 100% de l'import abonat.

8.    Reclamacions

Les diferències o reclamacions que poguessin sorgir durant el desenvolupament de l’activitat han de ser posades en coneixement de la Fundació Montblanc, per tal d'oferir una solució satisfactòria, enviant un e-mail a colonies@fundaciomontblanc.org. En el supòsit que la solució proposada no fos satisfactòria per a la família, llavors disposa de 30 dies naturals per presentar una reclamació a la fundació, bé per escrit o bé a través d'aquest e-mail: fundacio@fundaciomontblanc.org. La Fundació Montblanc en rebre la reclamació pertinent té 30 dies naturals per respondre.

Si la solució suggerida tampoc fos satisfactòria per a la família, podreu entaular les accions legals pertinents.

9.    Assegurances

En compliment de la legislació vigent, la Fundació Montblanc contracta una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil per a les colònies. Un exemplar d'aquestes pòlisses està a disposició de qui ho demani.

10.    Transport

La Fundació Montblanc posarà autocars a disposició dels participants que sortiran des de Barcelona i no esperaran més de 15 minuts respecte a l'hora prevista de sortida. En cas de no utilitzar aquest servei, no es farà cap descompte sobre el preu. Eventualment, la fundació pot posar a disposició autocars des d'altres punts de sortida; si es produeix aquest fet, s'anunciarà oportunament.

11.    Documentació per viatjar a l'estranger

Per a les colònies a l'estranger, tots els participants hauran de tenir en regla la seva documentació personal. Si les autoritats competents deneguen l'entrada o la sortida del país per causes imputables als participants (manca de la documentació necessària, documentació defectuosa, etc.). La Fundació Montblanc declina qualsevol tipus de responsabilitat sent per compte del participant o dels seus pares/tutor legal, qualsevol despesa que s'origini per aquesta causa i entenent-se, per tant, les mateixes condicions establertes en els supòsits de cancel·lació d'aquest document.

12.    Normes de comportament i expulsions

Els participants es comprometen a respectar els horaris, a assistir a les activitats, a complir les Normes de Conducta i Convivència amb els professors, monitors i companys. En el supòsit incompliment greu per part del participant de les normes o de reiteració de mal comportament, el participant podrà ser expulsat de la colònia. En tal cas, el participant o el representant legal haurà d’assumir les despeses de transport i les indemnitzacions pels danys i perjudicis a tercers que hagués pogut ocasionar. En cap cas es retornarà l’import de les colònies per motiu d’expulsió.

 

 

 

               

© 2023 · FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA
Carrer Muntaner, 341, 3r 2a · 08021 BARCELONA · Tel. 933 633 825.


Desenvolupat per INSCRIPCION.ONLINE

Revisar consentiments a cookies